top of page

באמונה ובעוז ספרם של ברוך ושרה הופמן


"לנגד עיני עומד הסיפור על רבי עקיבא: בגיל ארבעים ראה טפטוף של מים על סלע והסלע נבקע מהמים. למד מכך ק"ו שהמים רכים ביקעו סלע שהוא קשה. ומכאן שאפשר להשיג כל מטרה גם בגיל ארבעים. ההתמדה והריכוז במטרה מביאים אותך להשיג ולהגיע לכל ההצלחות. האדם פותח פתח כמחט והקב"ה פותח פתח כפתחו של אולם – סיעתא דשמיא."

בספר ריכזנו מעט מהקורות אותנו ואת משפחתנו.

איני יכול לומר שהדברים היו מתוכננים מראש ופעלתי על פי מתווה ותוכנית סדורה. כל יום וה"גילוי" שלו, כל יום וה"נס" שלו. אין ספור ניסים. רגיל הייתי לומר שקריעת ים סוף הוא נס קטן לעומת הניסים שקרו לי בכל יום ועל כך אני מודה לקב"ה שהעבירנו בחרבה בכל הניסיונות.

בין דפים אלה ניסינו להנציח עבור הדורות הבאים את מערכת החיים אותה יצרנו, למען ידעו גם הבאים אחרינו את הקורות אותנו.

bottom of page