top of page

המאבק על המדבר / אליעזר שורץ


שנות בצורת קטלנית ומחסור חריף במים גרמו לאסון אקולוגי והומניטרי בחלקה הצפוני של יבשת אפריקה. הרעב הכבד והתמותה הגוברת אילצו תושבים רבים לנטוש את מקומות מגוריהם, בהשאירם מאחור את אדמותיהם, טרף קל למדבר הגדול המתפשט, המכסה הכל במעטה עבה של חולות.הפקרת המחצית הצפונית של יבשת אפריקה תמיט אסון בלתי-הפיך על תושבי האזורים שייפגעו ועל האנושות כולה.המחקר הכלול בספר זה מתווה קווים כלליים לתכנית לאספקת מים סדירה לאוכלוסיית הישובים הבנויים בלב ובשולי מדבר סהרה, ולאוכלוסיית יישובי הסאהל, ולתכנית למניעת התרוקנותם של מאגרי המים הפוסיליים האגורים באקוויפרים של המדבר הגדול, ולתכנית למניעת התייבשותם של שני גופי המים הגדולים המצויים בלב הסאהל: אגם צ'אד, והדלתא הפנימית המוצפת של נהר הנייג'ר העילי.

עורך מחקר זה, ד"ר אליעזר שורץ, הינו בעל תואר מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים, הטכניון בחיפה. תואר דוקטור הוענק לו על ידי אוניברסיטת חיפה. ניסיונו באפריקה מתבסס על עבודה רבת-שנים בניגריה בתכנון ובביצוע פרויקטים במסגרת עבודתו בחברת סולל בונה – ארצות חוץ.

bottom of page